Gebruiksvoorwaarden

Versie 21-04-2022

Gebruiksvoorwaarden Medicoo

1. Definities

1.1 Wij/we/ons/Medicinfo: de besloten vennootschap TWA Medic-Info B.V. (KvK 18060147), statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Dr Anton Philipsweg 31, 5026 RK te Tilburg.

1.2 U: de persoon die gebruikmaakt van de Medicoo-dienst.

1.3 Een Ander: een ander persoon dan uzelf, die u vertegenwoordigt, en waar de zorgvraag die u via de Medicoo-dienst stelt betrekking op heeft (bijvoorbeeld: uw kind of iemand waarvoor u (mantel)zorgt).

1.4 De Medicoo-app: de app die te downloaden is vanuit een van de app stores. Via de app wordt de dienstverlening gestart en de app ontsluit en/of faciliteert de achterliggende onderdelen van de Medicoo-dienst.

1.5 MSC: het Medisch Service Centrum van Medicinfo, bestaande uit verpleegkundigen en huisartsen.

1.6 MSC-deskundige: een medewerker van het MSC die zelf BIG-geregistreerd is, of die werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde arts of verpleegkundige.

1.7 De Medicoo-dienst: de dienst van Medicinfo waarbij via de Medicoo-app in chatvorm zorgvragen gesteld kunnen worden aan het MSC, eventueel met daarbij doorgestuurde foto’s. Door middel van een triageproces worden verdiepende vragen gesteld om de zorgvraag te verhelderen en te beoordelen. Vervolgens komt de MSC-deskundige tot een zelfzorgadvies, een doorverwijzing of er wordt een Videoconsult ingepland met een Huisarts. In geval van hoge urgentie zal de MSC-deskundige een cliënt direct verwijzen naar de dichtstbijzijnde (huis)arts(enpost) of 112.

1.8 Huisarts: in de Medicoo-dienst betrokken BIG-geregistreerde huisartsen.

1.9 Videoconsult: een in overleg en op afspraak in te vullen beeldbelgesprek met een Huisarts, MSC-deskundige of een andere zorgverlener.

1.10 Declaratie: de kosten van het gebruik van de Medicoo-dienst worden voor Nederlandse gebruikers door Medicinfo rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar of bij de Huisarts(enpost) die de Medicoo-dienst aanbiedt. Eventuele buitenlandse vakantiegangers die gebruik maken van de Medicoo-dienst krijgen de declaratie zelf, via een betaallink in de app, tenzij de patiënt een geldige European Health Insurance Card (EHIC) heeft.
Foreigners using the Medicoo-service will receive a declaration afterwards, via a payment-link in the app, unless the patient has a valid European Health Insurance Card (EHIC).

2. Gebruik van de Medicoo-dienst

2.1 U kunt gebruik maken van deze dienst wanneer uw zorgverzekeraar, uw eigen huisarts of een huisartsenpost waar u gebruik van maakt de Medicoo-dienst aanbiedt. De zorgvraag kan betrekking hebben op uzelf of op Een Ander.

2.2 U kunt gebruik maken van het onderdeel Videoconsult binnen de Medicoo-dienst wanneer de MSC-deskundige dit als onderdeel van de behandeling van uw zorgvraag aan u aanbiedt.

2.3 Na installatie van de App wordt expliciet akkoord gevraagd aan de hand van de hierbij beschikbaar gestelde Privacyvoorwaarden. Het expliciet akkoord is de grondslag voor de start van de verwerking van de persoonsgegevens. Indien het gevraagde akkoord niet gegeven wordt is er geen legitieme verwerkingsgrondslag en kan er geen gebruik gemaakt worden van de Medicoo-app en de Medicoo-dienst. Het gegeven akkoord geldt zowel voor de verwerking van uw eigen persoonsgegevens als voor de persoonsgegevens van personen die u wettelijk vertegenwoordigt (bijvoorbeeld: uw kind).

2.4 Bij de installatie stelt u ook een PIN-code in om de toegang tot de app te beveiligen. Daarna wordt er een onboarding uitgevoerd waarbij diverse gegevens gevraagd zullen worden die noodzakelijk zijn voor de invulling van de dienst. Om te beginnen wordt vastgesteld via welke aanbieder u van de Medicoo-dienst gebruik kunt maken. In de verdere onboarding worden de benodigde persoonsgegevens uitgevraagd en vastgelegd. Wanneer u gebruik maakt van de dienst voor Een Ander, dan zullen ook identificerende gegevens van die Ander uitgevraagd worden.

2.5 Wanneer u in Nederland voor zorg verzekerd bent dan wordt met BSN en Geboortedatum op de achtergrond een COV-check uitgevoerd. COV staat voor Controle Op Verzekeringsrecht. De combinatie van gegevens moet een ‘akkoord’ van een zorgverzekeraar opleveren. Daarmee is vastgesteld dat u voor zorg verzekerd bent. Wordt er geen ‘akkoord’ terug ontvangen dan kan geen gebruik gemaakt worden van de dienst. Een uitzondering hierop zijn buitenlandse vakantiegangers, deze gaan niet door een COV-check, voor deze categorie gebruikers wordt eventueel via de European Health Insurance Card gedeclareerd (zie: ‘Declaratie’).

2.6 Via de chat kunnen vragen gesteld worden aan de MSC-deskundige. In eerste instantie wordt hierop een digitale triage uitgevoerd; zie ‘Triageproces’. Vervolgens zal de MSC-deskundige indien nog nodig de zorgvraag verder proberen te verhelderen, te beoordelen en te beantwoorden. Door middel van notificaties via de app weet de klant dat er een reactie is gestuurd.

2.7 De MSC-deskundige heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw vraag te bespreken met een Huisarts.

2.8 De behandeling van uw vraag kan leiden tot een zelfzorgadvies, een doorverwijzing of een Videoconsult. In geval van hoge urgentie zal de MSC-deskundige u direct verwijzen naar de dichtstbijzijnde (huis)arts(enpost) of 112.

2.9 Wanneer een Videoconsult onderdeel is van de behandeling van uw zorgvraag wordt die meestal ingevuld door een Huisarts van Medicinfo. Het Videoconsult wordt gepland en opgestart vanuit de app, via een betrouwbare en veilige videobel-oplossing in uw standaard browser. De Huisarts kan voorafgaand aan het gesprek de via de app met u gevoerde chatgeschiedenis inzien. In het gesprek met de Huisarts wordt uw persoonlijke hulpvraag met u besproken. Een gesprek duurt gemiddeld tussen de 10 en 20 minuten en vindt altijd plaats via beeldbellen.

3. Triageproces

3.1 Om uw zorgvraag gestructureerd en efficiënt te verhelderen wordt bij voorkeur gestart met een digitale triage. Op basis van de ingangsklacht (het aangeklikte klachtengebied) worden bij dit klachtengebied passende triagevragen gesteld welke gebaseerd zijn op de voor de huisartsenzorg bekende professionele standaarden.

3.2 Uit bepaalde vragen kunnen zogenaamde ‘red flags’ naar boven komen. Bijvoorbeeld in geval van hoofdpijn wordt de vraag gesteld of die hoofdpijn heel erg plotseling is opgekomen, dat kan duiden op een klacht die met hoge urgentie behandeld moet worden. Bij zo’n ‘red flag’ wordt daarom de digitale triage direct afgebroken en wordt de case met hoge urgentie overgenomen door een MSC-deskundige.

3.3 Zonder ‘red flag’ komt de gebruiker na afronding van de digitale vragenlijst via de chat in direct contact met een MSC-deskundige. Die heeft op dat moment inzage in alle onboarding-informatie, eventuele COV-gegevens n.a.v. de uitgevoerde COV-check, de gestelde vragen en de gegeven antwoorden.

3.4 Een gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om de digitale triage af te breken. De gebruiker komt dan via de chat in direct contact met een MSC-deskundige. De digitale triage vervangt enkel het routinematig doorlopen van de triagevragen en vermindert daarbij de foutkans. De MSC-deskundige kan met het overzicht van gestelde vragen en antwoorden sneller en beter tot een advies of actie komen. Er wordt dus géén automatisch advies gegeven. Interpretatie van de verzamelde informatie en daarop gebaseerde triage gebeurt altijd door een mens.

4. Voorwaarden en restricties bij de Medicoo-dienst

4.1 U dient bij het gebruik van de Medicoo-dienst te handelen conform deze door Medicinfo vastgestelde Gebruiksvoorwaarden.

4.2 U bent zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de informatie die met de app wordt vastgelegd. U doet dit onder andere door de in de app ingestelde PIN-code strikt geheim te houden en door altijd controle te houden over uw toestel.

4.3 Alle vragen bij het MSC worden beantwoord onder verantwoordelijkheid van BIG-geregistreerde verpleegkundigen en huisartsen. Wanneer aan een BIG-geregistreerde medewerker een vraag m.b.t. gezondheid gesteld wordt ontstaat er (conform Wgbo) een behandelovereenkomst.

4.4 De MSC-deskundigen en Huisartsen hebben geen toegang tot een medisch dossier bij de eigen huisarts en/of de eventuele behandelgeschiedenis. Om te komen tot een passende invulling en begeleiding van het traject bent u zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste, volledige en actuele gegevens.

4.5 Ook wanneer u als anderstalige patiënt gebruik maakt van de Medicoo-dienst bent u er zelf voor verantwoordelijk dat u de MSC-deskundigen en Huisartsen, ondanks eventueel taalbarrières, voorziet van alle benodigde juiste, volledige en actuele informatie voor een adequate zorgverlening.

4.6 Gelet op de digitale aard van deze dienstverlening kunnen MSC-deskundige en Huisartsen bepaalde onderzoeken (zoals lichamelijk onderzoek) niet uitvoeren. Indien tijdens een chatgesprek of Videoconsult blijkt dat een nader (lichamelijk) onderzoek of behandeling vereist is dan zal de MSC-deskundige of Huisarts u doorverwijzen naar de juiste zorgverlener. In spoedeisende gevallen zal de MSC-deskundige of Huisarts u doorverwijzen naar het alarmnummer 112.

4.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als deze direct of indirect het gevolg is van:

a) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Medicoo-app, de functionaliteit voor een Videoconsult, of enig ander onderdeel van de dienst;
b) eventuele onjuistheden of onvolledigheden in informatie die u aan ons hebt gegeven;
c) communicatieproblemen met anderstalige gebruikers;
d) onbevoegd inloggen, zolang u ons hiervan nog niet op de hoogte heeft gebracht;
e) overmacht aan onze zijde in de zin van artikel 6:75 BW.

5. Klachten

5.1 Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u uw klacht bij ons melden via klachten@medicinfo.nl. Medicinfo heeft een Klachtenfunctionaris aangesteld en is aangesloten bij een klachten-geschillencommissie. Wanneer de Klachtenfunctionaris een klacht van u ontvangt zal hij ons klachtenprotocol aan u communiceren. Hiermee kunt u lezen hoe uw klacht wordt behandeld, zodat u ervan verzekerd bent dat uw klacht op een juiste manier wordt afgehandeld.

6. Kosten

6.1 De kosten voor de Medicoo-dienst worden volledig gedragen door uw zorgverzekeraar of door de Huisarts(enpost) die de Medicoo-dienst aanbiedt (met uitzondering van niet in Nederland voor zorg verzekerde buitenlanders die geen geldige EHIC kunnen overleggen, die betalen zelf). Vandaar dat u alleen gebruik kunt maken van de dienst als deze door één van de genoemde partijen aan u wordt aangeboden.

7. Privacy en informatiebeveiliging

7.1 We vinden privacy zeer belangrijk. Daarom verwerken we in de Medicoo-dienst alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de dienst. Persoonsgegevens verwerken we conform de geldende privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle relevante informatie m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens is terug te vinden in het Privacy Statement in de app.

7.2 Medicinfo organiseert haar informatiebeveiliging via een Information Security Management Systeem (ISMS) en is ISO27001- en NEN7510-gecertificeerd.

8. Beëindiging toegang/gebruik Medicoo

8.1 We mogen het gebruik van de Medicoo-dienst beëindigen als:

a) u de verplichtingen uit deze voorwaarden niet volgt;
b) uw zorgverzekeraar of Huisarts(enpost) de dienst niet meer aanbiedt;
c) de Medicoo-dienst stopt.

8.2 We mogen de Medicoo-dienst op elk moment wijzigen, geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar maken (bijvoorbeeld in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten) of beëindigen.

9. Toepasselijkheid van de voorwaarden

9.1 Deze gebruiksvoorwaarden hebben werking vanaf het moment waarop u gebruik maakt van de Medicoo-app. U dient de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden voordat u gebruik kunt maken van de Medicoo-dienst.

9.2 Wij mogen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Gaat u niet akkoord met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden? Dan kunt u geen gebruik (meer) maken van de Medicoo-dienst.

9.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Download de app en registreer je direct,
zo heb je altijd een huisarts bij de hand