Gebruiksvoorwaarden

Versie 23-03-2020

Gebruiksvoorwaarden voor Het Online Consult van Medicoo

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Het Online Consult van Medicoo.

 1. Definities

1.1 Wij/we/ons/Medicinfo: De besloten vennootschap TWA Medic Info B.V. (KvK 18060147), statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Dr. Anton Philipsweg, 5026 RK te Tilburg.

1.2 U: de persoon die gebruikmaakt van het Online Consult van Medicoo.

1.3 Het Online Consult: de dienst van BIG-geregistreerde verpleegkundigen en huisartsen die we u bieden vanuit Medicoo om online (via beeldbellen) een huisarts te consulteren.

1.4 Huisarts: de BIG-geregistreerde huisarts die consulten verricht ten behoeve van Het Online Consult.

1.5 Verpleegkundige: de BIG-geregistreerde verpleegkundige die u begeleidt tot aan het Beeldbelconsult met de Huisarts.

1.6 Beeldbelconsult: een digitaal consult met een Huisarts.

 1. Aanmelding en identificatie bij Het Online Consult

2.1 U kunt via Medicoo online een vraag over uw gezondheid stellen aan een Huisarts via Het Online Consult. Uw vraag wordt dan beoordeeld door een BIG-geregistreerde verpleegkundige, die bekijkt of uw vraag geschikt is voor een Beeldbelconsult met de Huisarts.

2.2 Wanneer u voor het eerst gebruik maakt van onze dienst zijn wij, net zoals uw reguliere huisarts, op grond van de Wet gebruik Burgerservicenummer (BSN) in de zorg verplicht om uw identiteit en BSN vast te stellen en te registreren. Bij het eerste gebruik van Het Online Consult zullen wij dan ook naar de volgende identificatiegegevens vragen:

 • Aard van het identificatiebewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort)
 • Nummer van het identificatiebewijs
 • BSN
 • Naam en geboortedatum

2.3 Nadat uw identificatiegegevens in onze administratie zijn vastgelegd, maakt de Verpleegkundige een afspraak met u voor een Beeldbelconsult met de Huisarts.

2.4 Wanneer u voor het eerst gebruik maakt van Het Online Consult, zal de Huisarts u tijdens het Beeldbelconsult vragen zich te identificeren door het tonen van het door u eerder gekozen identiteitsbewijs voor de camera. De Huisarts controleert dan of uw eerder doorgegeven identificatiegegevens overeenkomen met uw identiteitsbewijs.

2.5 Bij een eventueel volgend gesprek zal de Huisarts uw identiteit controleren door u te vragen naar uw geboortedatum.

 1. Het Online Consult

3.1 Een ieder boven de 18 jaar kan een consult aanvragen bij Medicoo.

3.2 Het Online Consult werkt uitsluitend met BIG-geregistreerde Huisartsen.

3.3 Op het moment dat u een consult krijgt met de Huisarts via Het Online Consult, komt er tussen u en de desbetreffende huisarts een geneeskundige behandelovereenkomst tot stand. Medicinfo is bij deze overeenkomst geen partij.

3.4 U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste, volledige en actuele gegevens aan de Huisarts.

3.5 De Huisarts heeft geen toegang tot uw patiëntendossier en is afhankelijk van de informatie die u verstrekt.

3.6 Gelet op de digitale aard van deze dienstverlening, kan de Huisarts bepaalde onderzoeken (zoals lichamelijk onderzoek) niet uitvoeren. Indien tijdens een Beeldbelconsult blijkt dat een nader (lichamelijk) onderzoek of behandeling vereist is, zal de Huisarts u doorverwijzen naar de juiste zorgverlener. In spoedeisende gevallen zal de Huisarts u doorverwijzen naar het alarmnummer 112.

3.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als deze direct of indirect het gevolg is van:

 1. het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van Het Online Consult;
 2. eventuele onjuistheden of onvolledigheden in informatie die u aan ons hebt gegeven;
 3. onbevoegd inloggen, zolang u ons hiervan nog niet op de hoogte heeft gebracht;
 4. overmacht aan onze zijde in de zin van artikel 6:75 BW;
 5. medisch handelen van de namens ons optredende Huisarts; deze is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar medische handelingen en advisering.

3.8 Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u uw klacht indienen via klachten@medicinfo.nl. Medicinfo heeft een duidelijke klachtenprocedure, zodat u ervan verzekerd bent dat uw klacht op een juiste manier wordt afgehandeld.

 1. Geen kosten voor u

4.1 Het Online Consult in Medicoo wordt u kosteloos aangeboden door CZ omdat u een verzekering heeft afgesloten bij CZ.

 1. Uw privacy

5.1 We vinden uw privacy belangrijk. Daarom verwerken we in Het Online Consult alleen de gegevens die we nodig hebben voor het gebruik van Het Online Consult en het geven van de juiste zorg. Persoonsgegevens verwerken we conform de geldende privacywetgeving (de algemene verordening gegevensbescherming: EU 2016/679).

5.2 Wilt u meer weten over hoe we met uw privacy omgaan en wat uw rechten en plichten zijn? Bekijk dan ons privacy statement.

 1. Beëindiging toegang/gebruik Het Online Consult

6.1 U dient bij het gebruik van Het Online Consult te handelen conform de door Het Online Consult vastgestelde voorwaarden.

6.2 We mogen het gebruik van Het Online Consult beëindigen als:

 1. u de verplichtingen uit deze voorwaarden niet volgt;
 2. de dienst Het Online Consult stopt.

6.3 We mogen Het Online Consult op elk moment wijzigen, geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar maken (bijvoorbeeld in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten) of beëindigen.

 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

7.1 Deze gebruiksvoorwaarden hebben werking vanaf het moment waarop u gebruik maakt van Het Online Consult. U dient de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden voordat u gebruik kunt maken van Het Online Consult.

7.2 Wij mogen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Gaat u niet akkoord met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden? Dan kunt u geen gebruik (meer) maken van Het Online Consult.

7.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Download de app en registreer je direct,
zo heb je altijd een huisarts bij de hand