Privacy voorwaarden

Versie 20-04-2022

Over deze dienst

Met deze dienst kunt u via de app vragen over uw gezondheid stellen aan Verpleegkundigen en Artsen. Deze dienst is ontwikkeld door TWA Medic-Info BV (verder: Medicinfo). Medicinfo is ook degene die de dienstverlening uitvoert en in dat kader persoonsgegevens over u verwerkt als u gebruik maakt van deze dienst.

U kunt ook gebruik maakt van deze dienst om een gezondheidsvraag te stellen voor een ander, bijvoorbeeld uw kind of iemand anders voor wie u zorgt. In dat geval gelden de voorwaarden in dit privacy statement zowel voor uzelf als voor de persoon waar de vraag betrekking op heeft.

Tijdens het gebruik van de Medicoo-dienst kan het voorkomen dat uw casus in aanmerking blijkt te komen voor een digitaal videoconsult, via beeldbellen dus, met een huisarts. U kiest er in dat geval zelf voor om wel of niet gebruik te maken van een videoconsult.

Klanten van Medicinfo (waaronder zorgverzekeraars) stellen u in staat om van deze dienst(en) gebruik te maken, maar deze partijen hebben meestal zelf op geen enkele wijze betrokkenheid bij de uitvoering ervan. Ook hebben zij op geen enkele wijze inzage in op individuele personen te herleiden (medische) persoonsgegevens.
Uitzondering op deze regel is de situatie dat de Medicoo-dienst wordt aangeboden door uw eigen huisarts, huisartsenpraktijk of huisartsenpost en deze zelf ook een rol speelt bij de invulling van de dienst of erover wordt geïnformeerd (wanneer u daar geen bezwaar tegen heeft), of wanneer deze de uitgevoerde verrichting (via EHIC) bij uw eigen buitenlandse zorgverzekeraar declareert.

Voor meer informatie over de invulling van de dienst verwijzen we naar de Gebruiksvoorwaarden in deze app.

Verantwoordelijkheid

Medicinfo bepaalt de gehele invulling en uitvoering van de Medicoo-dienst en is voor de verwerking van de persoonsgegevens dan ook de zgn. Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Contactgegevens van Medicinfo zijn:

Bij een videoconsult met een huisarts is deze huisarts zelfstandig Verantwoordelijk voor het uitvoeren van dat videoconsult. De grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens ligt dan in de behandelovereenkomst met de huisarts, die al bestaat of die bij het eerste (video)consult tot stand komt.
Bij het uitvragen, registreren en controleren van de identiteit van de patiënt bestaat een Gezamenlijke Verantwoordelijkheid: Medicinfo vraagt en registreert de id-gegevens, de huisarts gebruikt deze om de identiteit te controleren.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (verder: FG)

Medicinfo heeft een FG aangesteld om te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier gebeurt, conform de eisen en richtlijnen die de wet hieraan stelt. Als u vragen heeft over privacyaspecten van de verwerking kunt u deze richten aan de FG. Contactgegevens van de FG zijn:

  • Postadres: Medicinfo t.a.v. de FG, Dr Anton Philipsweg 31, 5026 RK Tilburg
  • Mailadres: FG@medicinfo.nl

De verwerking

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over (1) de persoonsgegevens die wij verwerken in de app, (2) waarvoor wij de persoonsgegevens gebruiken, (3) wat de rechtsgrond voor de verwerking is, (4) waar wij de persoonsgegevens opslaan en hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren, (5) met welke partijen wij de persoonsgegevens kunnen delen, (6) wat uw rechten zijn en op welke manier u die kunt uitoefenen en (7) over de beveiliging van de persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens die wij van u verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u en/of van de persoon waar de zorgvraag over gaat:

 • Voornaam + Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Burger Service Nummer (BSN);
 • Telefoonnummer.

Wanneer u niet in Nederland maar in een ander land binnen de EER voor zorg verzekerd bent dan verwerken we naast deze gegevens ook:

 • Identificatienummer van uw EHIC (European health Insurance Card)
 • Naam van uw Zorgverzekeraar
 • Identificatiecode van uw Zorgverzekeraar

Daarnaast verwerken wij de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Vragen die u heeft gesteld in de app en de antwoorden daarop van ons met betrekking tot de gezondheid (indien van toepassing);
 • Eventueel een foto wanneer u deze upload en deze gezondheidsinformatie bevat en deze op een individu te herleiden is.

NB: u kiest natuurlijk zelf wat u wel en niet wilt delen via de app!

Wanneer een videoconsult onderdeel uitmaakt van de dienstverlening dan zijn wij op grond van de ‘Wet gebruik Burgerservicenummer (BSN) in de zorg’ verplicht om de identiteit en BSN van de patiënt te controleren en te registreren. Ook in geval van een declaratie via de EHIC zijn we verplicht de identiteit van de patiënt te controleren. We gebruiken hiervoor de in de app opgevoerde gegevens, leggen deze gegevens vast en stellen deze ter beschikking aan de huisarts. De huisarts zal u, of degene waar de zorgvraag over gaat, vervolgens tijdens het videoconsult vragen zich te identificeren door het voor de camera tonen van het opgegeven identiteitsbewijs. In geval van een videoconsult zullen we daarom (naast het BSN) ook navolgende persoonsgegevens verwerken:

 • Soort identiteitsbewijs (rijbewijs / ID-kaart / paspoort);
 • Nummer van het identiteitsbewijs.
 1. Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Medicinfo verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de uitvoering van de verschillende diensten die worden aangeboden, in het bijzonder het geven van op maat gesneden informatie of adviezen;
 • communiceren van medische gegevens naar de eigen huisarts (als daar geen bezwaar tegen bestaat);
 • het declareren van de uitgevoerde verrichting;
 • de analyse van het gebruik van de app om de werking ervan te verbeteren;
 • kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening.

In geval van een videoconsult daarnaast ook:

 • het vaststellen van de identiteit en BSN van de patiënt ihkv de Wet gebruik BSN in de zorg.
 1. Wat de rechtsgrond voor de verwerking is

Medicinfo mag alleen persoonsgegevens verwerken als daar een legitieme rechtsgrond voor is. Deze rechtsgrond is bij deze app dat u bij het installeren van de app (door het akkoord geven op dit privacy statement) expliciet akkoord gegeven heeft dat Medicinfo bij het gebruik van de dienst gegevens verwerkt van uzelf, of van iemand die u wettelijk vertegenwoordigd.

 1. Waar wij uw persoonsgegevens opslaan en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens die wij verwerken worden opgeslagen op servers die in Europa worden gehost.

Medicinfo bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • 6 maanden, wanneer de gegevens enkel gebruikt worden voor kwaliteitsverbetering van onze
  dienstverlening;
 • 20 jaar wanneer de gegevens onderdeel zijn van een behandelrelatie en daarmee vallen onder de
  verplichte minimale bewaartermijn van medische dossiers.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd of adequaat geanonimiseerd.

 1. Met welke partijen wij uw persoonsgegevens kunnen delen

Medicinfo verkoopt de gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Medicoo-dienst wordt geheel onder verantwoordelijkheid van Medicinfo uitgevoerd. Wanneer andere partijen ingeschakeld worden bij de uitvoering (bv hosting van de applicaties waarmee de persoonsgegevens geregistreerd worden) dan heeft Medicinfo een Verwerkersovereenkomst met deze partijen gesloten waarin de eisen die gesteld worden aan de uitvoering van de dienst zijn vastgelegd. Uw medische vragen worden bij Medicinfo beantwoord door BIG-geregistreerde verpleegkundigen en artsen. De medewerkers van Medicinfo hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Er kunnen mogelijk medische gegevens met betrekking tot uw zorgvraag gedeeld worden met de eigen huisarts, maar alleen als u daar geen bezwaar tegen heeft. Wanneer u gebruik maakt van een videoconsult met een huisarts dan geeft Medicinfo de eerder opgesomde id-gegevens door aan de huisarts die het videoconsult met u gaat doen.

Gegevens kunnen gedeeld worden met onderzoekers om het gebruik of de werking van de dienst te
onderzoeken. Hiervoor zal altijd gebruik worden gemaakt van geanonimiseerde data, of anders uitsluitend nadat eerst expliciet toestemming hiervoor gevraagd is.

Wanneer een zorgverzekeraar u in staat stelt de Medicoo-dienst te gebruiken zal deze nooit kennis kunnen nemen van op individuele personen herleidbare medische informatie die via de app of de achterliggende dienst verwerkt wordt. Medicinfo kan wel gegevens over het gebruik van de dienstverlening delen met betreffende partij, maar dit zijn geen persoonsgegevens en het bevat zeker nooit medische informatie welke op individuele personen te herleiden is.
Wanneer de Medicoo-dienst wordt aangeboden door uw eigen huisarts, huisartsenpraktijk of een huisartsenpost dan wordt de dienstverlening in samenwerking met deze partij ingevuld. In sommige situaties zal deze partij zelf een actieve rol spelen in de dienstverlening en daardoor ook toegang tot uw medische gegevens kunnen hebben. In sommige gevallen heeft de partij geen actieve rol maar worden ze wel geïnformeerd door middel van een consultverslag, maar alleen als u daar zelf geen bezwaar tegen heeft. Wanneer de uitgevoerde verrichting (via EHIC) bij uw eigen buitenlandse zorgverzekeraar wordt gedeclareerd krijgt deze uiteraard wel inzicht in de uitgevoerde verrichting waarvoor vergoed wordt.

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

Inzage en correctie van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en waarvoor wij die gebruiken. De data op uw telefoon kunt u inzien via de geïnstalleerde app. Het kan zijn dat u daarnaast wil inzien welke informatie Medicinfo van u heeft vastgelegd. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld daarbij wel welke informatie u wilt ontvangen en waarom. Daarnaast heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens indien de gegevens die wij van u verwerken onjuist zijn.

Intrekken van gegeven toestemming

U kunt enkel gebruik maken van deze dienst als u bij het installeren van de app expliciet akkoord heeft gegeven op basis van het privacy statement. U kunt een gegeven akkoord altijd intrekken, maar bij dit algehele akkoord voor de app betekent dat het einde van uw gebruik van de dienst. U kunt dan zelf de app verwijderen van uw toestel.
NB: het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht en heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde verwerkingen.

Verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt, of als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekt. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten verwijderen en waarom.

Dataportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, als die persoonsgegevens door u of namens u aan ons zijn verstrekt en door ons via geautomatiseerde systemen zijn gebruikt.

Het uitoefenen van uw rechten

Indien u een beroep wilt doen op een van de hiervoor genoemde rechten, kunt u daartoe een verzoek indienen bij de FG van Medicinfo via de hiervoor genoemde contactgegevens. We zullen u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand van een reactie voorzien. Indien het beantwoorden van uw verzoek meer tijd vergt, laten we u dat ook binnen een maand weten.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, zullen wij contact met u opnemen en om bevestiging vragen. Daarbij kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs te tonen om te controleren of het inderdaad om uw gegevens gaat. 

 1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Medicinfo neemt de bescherming van de gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Medicinfo organiseert haar informatiebeveiliging via een Information Security Management Systeem (ISMS) en is ISO27001- en NEN7510-gecertificeerd.

Alle medewerkers van Medicinfo en medewerkers van eventueel betrokken verwerkers die toegang zouden kunnen hebben tot uw gegevens zijn gescreend, hebben een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd en hebben een Geheimhoudingsverklaring ondertekend. Daarnaast zijn alle verpleegkundigen en artsen via hun BIG-registratie gebonden aan een medisch beroepsgeheim.

Als u het idee heeft dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met de FG van Medicinfo.

Klachten

Medicinfo heeft een klachtenfunctionaris aangesteld, en een klachtenprotocol vastgesteld. Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van onze dienstverlening kunt u deze richten aan de klachtenfunctionaris via:

 • Postadres: Medicinfo t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Dr Anton Philipsweg 31, 5026 RK Tilburg
 • Mailadres: klachten@medicinfo.nl

Na ontvangst van uw klacht wordt u door de Klachtenfunctionaris geïnformeerd over de verdere behandeling van uw klacht. Als uw klacht niet naar tevredenheid door Medicinfo wordt afgehandeld geeft het klachtenprotocol aan hoe verder te handelen. Medicinfo is voor deze situatie aangesloten bij een geschillencommissie. Indien van toepassing wordt het klachtenprotocol door de Klachtenfunctionaris aan u verstrekt, maar het is ook te vinden op de website van Medicinfo.

Indien uw klacht specifiek gaat over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u uw klacht ook richten aan de FG van Medicinfo, met een mogelijke escalatie via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Over dit privacy statement

Medicinfo kan dit privacy statement veranderen. Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als we een verwerking wijzigen of nieuwe producten of diensten ontwikkelen. In de app vindt u altijd de laatste versie.

Download de app en registreer je direct,
zo heb je altijd een huisarts bij de hand